ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

در صـورتی که رای اکثریت اعضاء کمیسیون بر عدم صلاحیت قاضی باشد پرونده جهت رسـیدگی و صدور حکم به دادگاه صـلاحیت ارسـال والا بایگـانی خواهد شد.

بعدی ❭