ماده ۸ قانون زمین شهری

کلیه اراضی بائر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه می‌باشد.

بعدی ❭