‌ماده ۱۱۹ قانون امور حسبی

مقررات راجع به وظائف و اختیارات و مسئولیت قیم شامل امین غائب و جنین هم می‌شود.

بعدی ❭