ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

در صورت محکومیت قاضی، یک سوم حقوق و مزایایی که به وی پرداخت گردیده قابل استرداد نخواهد بود.

بعدی ❭