اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار دارد.

بعدی ❭