ترتیب پذیرش تقاضای استرداد توسط مدیر تصفیه و عضو ناظر

مدیر تصفیه می‌تواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید و در صورت اختلاف محکمه پس از استماع عقیده عضو ناظر‌حکم مقتضی را می‌دهد.

رجوع کنید به ماده ۵۳۵ قانون تجارت