ماده ۱۲۴۹ قانون مدنی

اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل میشود.

بعدی ❭