ماده ۳۰ آیین‌نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی

اعتبارات لازم برای اجرای این آیین‌نامه در اجرای ماده ۵۶۷ قانون همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور ازطریق معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدام می‌شود.

بعدی ❭