ماده ۸ آیین دادرسی کار

هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند رای مراجع حل اختلاف کار را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

بعدی ❭