ماده ۷۲ آیین دادرسی کار

رعایت قواعد آمره در ارتباط با سازش الزامی است.

بعدی ❭