‌ماده ۲۵۱ قانون امور حسبی

در صورتی که ترکه تحریر شده باشد مدت مذکور فوق از تاریخ ابلاغ خاتمه تحریر ترکه به وارث شروع می‌شود.

بعدی ❭