ماده ۶ دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در قوه قضاییه

نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضائیه می‌باشد و کلیه واحدهای قضائی و سازمانهای وابسته موظفند گزارش عملکرد و برنامه کاری خود را هر شش ماه یکبار به معاون اول قوه قضائیه اعلام نمایند.

بعدی ❭