ماده ۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست، با سازمان بهزیستی کشور است که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود.

بعدی ❭