‌ماده ۳۶۶ قانون امور حسبی

رای دادگاه دائر به رد درخواست تصدیق قابل پژوهش و فرجام است.

بعدی ❭