ماده ۸ قانون ثبت اسناد و املاک

مراجعه به دفاتر املاک برای اشخاص ذینفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جایز است.

بعدی ❭