ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

تـعقیب انتظامی از حیث رفتار خلاف‌شان قضایی در جرائم عمدی موضوع بند۶ ماده ۱۳ قانون منوط به صدور حکم محکومیت قطعی در امر کیفری نمی‌باشد. لکن صرف محکومیت قطعی از سوی مرجع صالح کیفری برای تعقیب و کیفر انتظامی کافی است.

بعدی ❭