ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

ترفیع پایه قضایی دارندگان پایه قضایی به موجب دستورالعملی است که توسط رئیس شعـبه اول دادگاه عالی پیـشنهاد و به تصویـب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

بعدی ❭