اعتبار قراردادهای خصوصی

ماده ۵

هر گونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.

بعدی ❭