ماده ۲۴ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی

مهلت تجدید نظرخواهی برای محکوم علیه و شاکی ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص تا ۳ ماه پس از تاریخ صدور حکم خواهد بود.

بعدی ❭