ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی

در اعاده دادرسی به جز انچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی گیرد.

بعدی ❭