ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی

مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

بعدی ❭