‌ماده ۲۴۷ قانون امور حسبی

وارثی که ترکه را قبول کرده است مادامی که تصرف در ترکه نکرده می‌تواند رد نماید.

بعدی ❭