‌ماده ۳۷۲ قانون امور حسبی

در تصدیق انحصار وراثت باید نسبتی که وارث یا ورثه به مورث خود دارند از متروکات به نحو اشاعه معین شود.

بعدی ❭