ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی

هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید.

بعدی ❭