ماده ۹۶ قانون ثبت اسناد و املاک

ملغی شده است.

بعدی ❭