ماده ۴۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی

هیچ یک از شرایط مذکور در مواد (۳۸۰) و (۳۸۱) در فرجام تبعی جاری نیست.

بعدی ❭