‌ماده ۳۵۵ قانون امور حسبی

رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه اتباع خارجه در ایران از صلاحیت دادگاه ایران است.

بعدی ❭