ماده ۱۲ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی

تعداد شعب بدوی و تجدید نظر و تشکیلات تفصیلی سازمان و شرح وظائف آنها به تصویب وزیر دادگستری که به تایید رئیس جمهور می‌رسد خواهد بود.

بعدی ❭