ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

اظهارنظر دادیار باید مستدل و مستند بوده و در صورت اعتقاد به وقوع تخلف نوع تخلف و ماده استنادی آن را اعلام نماید.

بعدی ❭