ماده ۱۲۶۱ قانون مدنی

اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است.

بعدی ❭