حق مطالبه مال‌التجاره خریداری شده توسط ورشکسته

در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال‌التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر‌ورشکسته مقرر شده است بپردازد.

رجوع کنید به ماده ۵۳۴ قانون تجارت