ماده ۲۵ آیین‌نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی

قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت با تعیین وجه التزام در صورتی که متهم موافق باشد صادر خواهد شد.

بعدی ❭