الزام مدیر تصفیه به ارائه مدارک به دادستان

مدیر تصفیه مکلف است در صورت تقاضای مدعی‌العموم بدایت کلیه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را به او بدهد.

رجوع کنید به ماده ۵۶۰ قانون تجارت