‌ماده ۳۰۶ قانون امور حسبی

دادگاه برای رسیدگی به موضوع درخواست تعیین جلسه نموده و درخواست‌کننده و اشخاص ذینفع را احضار می‌نماید.

بعدی ❭