ورشکستگی و اعاده اعتبار حقی

هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار می‌نماید.

رجوع کنید به ماده ۵۶۱ قانون تجارت