ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی

نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

بعدی ❭