ماده ۲۰ قانون تجارت الکترونیکی

ماده(۱۹) این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصل‌ساز صادر نشده باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد.

بعدی ❭