ماده ۱۳ آیین‌­نامه اجرایی ماده (3) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه)

نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه موضوع این آیین‌­نامه و نحوه انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت آن و نحوه فسخ بیمه­‌نامه، تابع مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث می­‌باشد.

بعدی ❭