ماده ۶۲ آیین دادرسی کار

طرفین دعوا حق دارند با درخواست کتبی و هزینه شخصی از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمایند.

بعدی ❭