ماده ۱۹ آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون‌های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت

رفع هر گونه ابهام و اجمال از رای با کمیسیون صادر‌کننده رای است.

بعدی ❭