‌ماده ۱۹۸ قانون امور حسبی

عدم حضور اشخاصی که وقت برداشتن مهر و موم به آنها اطلاع داده شده مانع از برداشتن مهر و موم نخواهد بود.

بعدی ❭