تابعیت اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.

رجوع کنید به ماده ۵۹۱ قانون تجارت