ماده ۳۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی

محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن به رای شعبه رسیدگی‌کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد.

بعدی ❭