ماده ۳۲ قانون ثبت اسناد و املاک

تقاضای ثبت نسبت به املاک دولت به عهدهٔ مالیه محل و نسبت به املاک موسسات بلدی و خیریه بر عهدهٔ رئیس موسسه و نسبت به املاک شرکت‌ها به عهدهٔ مدیر شرکت و در مورد املاک محجورین به عهدهٔ ولی یا قیم آن‌ها است.

بعدی ❭