‌ماده ۷۹ قانون امور حسبی

قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور او رعایت مصلحت را بنماید.

بعدی ❭