ماده ۶۱ قانون امور حسبی

پدر یا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم می‌باشد .

بعدی ❭