ماده ۱۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی

به منظور رسیدگی به تخلفات مامورین سازمان‌های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت،شعب ویژه‌ای در مراکز استانها اختصاص خواهد یافت.روسای این شعب بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و تایید رئیس جمهور توسط وزیر دادگستری منصوب خواهند شد.
تبصره ۱- مجازات متخلفین موضوع این ماده طبق قوانین موضوعه خواهد بود.
تبصره ۲(الحاقی ۱۳۷۳/۱۱/۲۳)- چنانچه اخبار و اطلاعات پرونده‌ها و موارد اتهامی اشخاص قبل از صدور حکم قطعی توسط مامورین سازمانهای بازرسی و نظارت یا تعزیرات حکومتی از رسانه‌های گروهی منعکس شود مامورین سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت متخلف محسوب و مشمول مجازاتهای مقرر در قوانین موضوعه خواهند شد.

بعدی ❭