ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

بازرسی محل کار قاضی در جرائم غیرمشهود، بازرسی بدنی و بازرسی از خودرو، و وسایل تحت تصرف قاضی بدون اجازه دادستان ممنوع است.

بعدی ❭