مبادله «‌داده پیام»

‌فصل سوم - تصدیق دریافت [ ماده 22 تا ماده 25 ]
بعدی ❭