‌ماده ۱۶۶ قانون امور حسبی

دادگاه بخش مهر مخصوصی برای مهر و موم ترکه خواهد داشت و نمونه آن باید نزد رییس دادگاه شهرستان باشد.

بعدی ❭